Zásady zpracování a podmínky ochrany osobních údajů

Správce osobních údajů

Společnost Trachea a.s., se sídlem Vinařská 580/17a, 603 00 Brno – Pisárky, IČO: 63485079, zapsané u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6797, (dále také jen „společnost“, „my“ nebo „správce“), informuje subjekty údajů, tj. fyzické osoby, jejichž osobní údaje zpracovává, ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení GDPR“) a zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti (dále jako Antispamový zákon), o zásadách zpracování a podmínkách ochrany jejich osobních údajů, které správci dobrovolně poskytují.

Základní informace o zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho informovaného, dobrovolného souhlasu s jejich zpracováním, po dobu a za podmínek uvedených v těchto zásadách, nebo na základě plnění zákonných povinností nezbytných pro plnění smlouvy.

Jaké údaje shromažďujeme:

– informace poskytnuté subjektem údajů za účelem uzavření smlouvy
• jméno a příjmení
• kontaktní údaje (emailová adresa, telefonní číslo)
• fakturační údaje
• adresu pro doručování
• poznámka k objednávce
• login k uživatelskému účtu
• IP adresa

– informace poskytnuté subjektem údajů za účelem zasílání obchodních sdělení
• emailová adresa
• jméno a příjmení,
• případně telefonní číslo

Nezpracováváme Zvláštní kategorie osobních údajů (zvláštní kategorie osobních údajů: takové osobní údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení, členství v odborech, zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby. Za zvláštní kategorii údajů jsou považovány i genetické a biometrické údaje, pokud jsou zpracovávány za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby.)

Jak dlouho údaje shromažďujeme:

– registrace Trachea OS
• osobní údaje jsou zpracovávány po dobu 5 let od posledního přístupu (přihlášení) do systému Trachea OS

– zasílání obchodních sdělení
• po dobu 5 let od udělení souhlasu se zasíláním obchodních sdělení, pokud tuto dobu neprodloužíte, nebo svůj souhlas neodvoláte dříve

Z jakého účelu údaje zpracováváme

Registrace za účelem přístupu k Trachea OS
Náš počítačový program Trachea OS včetně programů nápovědy, programové knihovny, skript, dat o výrobcích, stejně jako ostatní příslušný písemný materiál je určený zejména našim obchodním partnerům a odběratelům. Trachea OS slouží odběratelům našich výrobků pro vytvoření a on-line odesílání objednávek. Po registraci a schválení můžete využívat výhody objednávkového systému Trachea OS společně s námi.

Souhlas se zasíláním obchodních sdělení
Pokud budete souhlasit se zasíláním obchodních sdělení, budeme Vám posílat zajímavé informace o našich výrobcích, obchodních a marketingových postupech, pozvánky na akce a speciální nabídky. Když už e-maily nebudete chtít dostávat, pak kliknete na odhlašovací odkaz, který je v patičce každého našeho e-mailu. Pokud přesto budete dál dostávat naše e-maily s novinkami a nabídkami, pak můžete proti zasílání e-mailů vnést námitku (blíže v části věnující se Vašim právům).

Komu údaje předáváme

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány přímo námi. Vaše osobní údaje mohou být předány našim obchodním partnerům (Zpracovatelé) nebo jiným třetím osobám, vyžaduje-li to zákon.
- registrace Trachea OS
• Vaše osobní údaje v rozsahu jméno a příjmení, kontaktní údaje (emailová adresa, telefonní číslo), fakturační údaje, adresa pro doručování, poznámka k objednávce, mohou být předávány Vámi vybranému distribučnímu partnerovi (autorizovanému prodejci) ze seznamu autorizovaných prodejců dostupných na https://www.trachea.cz/…ani-prodejci, za účelem zpracování a realizace Vaší objednávky

– zasílání obchodních sdělení
• Vaše osobní údaje v rozsahu emailové adresy bude správce zpracovávat v seznamu e-mailových adres u zpracovatele Ecomail.cz, s.r.o., IČO: 02762943, Na Mlejnku 18, Praha 4, 147 00, www.ecomail.cz, který má se správcem uzavřenu zpracovatelskou smlouvu.
• Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.

Jaká máte práva

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte řadu práv, včetně práva na
- přístup ke svým osobním údajům (za podmínek čl. 15 Nařízení GDPR),
- opravu nebo výmaz osobních údajů (za podmínek čl. 16 nebo čl. 17 Nařízení GDPR),
- omezení zpracování osobních údajů (za podmínek čl. 18 Nařízení GDPR),
- vznést námitku proti zpracování osobních údajů (za podmínek čl. 21 Nařízení GDPR),
- právo na přenositelnost osobních údajů (za podmínek čl. 20 Nařízení GDPR),
- právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů.

Vaše práva týkající se zpracování osobních údajů lze uplatnit na e-mailu trachea@trachea.cz.

V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se našich Zásad zpracování osobních údajů se na nás prosím kontaktujte na e-mail trachea@trachea.cz.

Pokud budete nespokojeni, pak můžete kdykoli podat podnět nebo stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice (více na https://www.uoou.cz/)

Tato pravidla se použijí za předpokladu, že nebude mezi třetí osobou a správcem ujednáno jinak. Správce si vyhrazuje právo jakkoliv a kdykoliv měnit tyto podmínky pro ochranu a zpracování osobních údajů, přičemž aktuální stav bude vždy umístěn na webových stránkách https://www.trachea.cz/cz/osobni-udaje.

Souhlas se zasíláním obchodních sdělení

1. Udělujete tímto souhlas společnosti Trachea, a.s., se sídlem Hájecká 14, 618 00 Brno – Černovice, IČO: 63485079, zapsané u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6797, (dále jen „Správce“), aby jako správce osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení GDPR“) a zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti (dále jako Antispamový zákon), zpracovávala Vaši e-mailovou adresu.

2. Vaše e-mailová adresa může být osobním údajem (není jím vždy, podmínkou je, aby vás tato adresa jedinečným způsobem identifikovala). Pro účely registrace a zasílání obchodních sdělení budou zpracovávány osobní údaje v rozsahu: jméno a příjmení, e-mailová adresa, případně telefonní číslo.

3. E-mailová adresa, jméno a příjmení, telefonní číslo budou zpracovány za účelem zařazení do databáze pro zasílání obchodních sdělení a po dobu 5 let od udělení souhlasu, pokud tuto dobu neprodloužíte, nebo svůj souhlas neodvoláte dříve.

4. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení můžete kdykoliv odvolat, a to například zasláním e-mailu na adresu trachea@trachea.cz nebo proklikem na odkaz, který je uveden v každém obchodním sdělení. Zpětvzetí souhlasu bude mít za následek zastavení zasílání obchodních sdělení.

5. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i tito zpracovatelé nebo třetí strany:
• ECOMAIL.CZ, s.r.o. – poskytovatel služby e-mailové kampaně, který má se správcem uzavřenu zpracovatelskou smlouvu, kterému je předávána pouze emailová adresa
• Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.

6. Poskytnutí souhlasu je dobrovolné. Současně touto cestou dáváte výslovný souhlas k zasílání výše uvedených informací formou přímého marketingu. Je tedy zcela na vašem svobodném uvážení, zda tyto obchodní informace chcete přijímat. Právním základem pro zasílání takovýchto sdělení formou přímého marketingu je váš souhlas.

7. V souladu s Nařízením GDPR máte dále právo:
- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme;
- požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů;
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit;
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů;
- můžete kdykoliv podat stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

8. Souhlas je udělen ode dne zaškrtnutí příslušného pole v registračním formuláři nebo samotným odesláním registračního formuláře a je zaznamenán v databázi Správce.

9. Na https://www.trachea.cz/cz/osobni-udaje jsou uveřejněny podrobné informace o zpracování Vašich osobních údajů, včetně uvedení Vašich dalších práv s tímto zpracováním spojených a kontaktních údajů správce.

Děkujeme za Váš souhlas se zasíláním obchodních sdělení, a věříme, že Vám přinesou mnoho zajímavých informací.